Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby

(1) Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad najmä tým, že
a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov [§ 30 ods. 1 písm. h)], 
b) zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie, 
c) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika, 
d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, 
e) vypracúva návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, 
f) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia, 
g) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri
1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, 
2. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať, 
3. ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii, 
h) zúčastňuje sa na
1. vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska, 
2. činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu, 34i) 
3. rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou, 
4. organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov, 
5. organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu, 34j)
6. zabezpečovaní rekondičného pobytu, 34k)
i) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii, 
j) vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu (§ 30e ods. 1)

 

Kontakt

Medicínske riadiace centrum, s.r.o.
kancelária: Hviezdoslavova 1
Nitra
949 11

+421 918 183 911

+421 911 951 081